Đường hầm dài nhất và sâu nhất thế giới được khánh thành vào tháng 6 năm 2016 có chiều dài 35 dặm,sâu 1.5 dặm

Spread the love

Đây là cách đường hầm dài nhất và sâu nhất thế giới đã được xây dựng bởi tài năng của con người.

6 thoughts on “Đường hầm dài nhất và sâu nhất thế giới được khánh thành vào tháng 6 năm 2016 có chiều dài 35 dặm,sâu 1.5 dặm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *