Lilium Jet-Taxi điện bay đã sẵn sàng để có thể cất cánh trong một ngày gần nhất.

Spread the love

Lilium Jet-Taxi điện bay đã sẵn sàng để có thể cất cánh trong một ngày gần nhất.Taxi điện có thể đến một thành phố gần bạn.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *