Kiểm tra xem bộ nguồn có hoạt động hay không ?

Spread the love

  • Chập chân lệnh P.ON xuống Mass (dùng sợi thiếc đấu dây mầu xanh lá cây vào một dây mầu đen)
  • Cấp điện cho bộ nguồn và quan sát quạt
  • Nếu quạt quay tít là nguồn đã hoạt động tốt
  • Trường hợp sau đây là nguồn đã hoạt động
    Khi cắm điện và chập chân P.ON xuống Mass thấy quạt quay tít chứng tỏ nguồn hoạt động tốt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *