Cần rất nhiều năng lượng(sức mạnh) để có thể lên đến mặt trăng. Rất nhiều.

Spread the love

Cần rất nhiều năng lượng (sức mạnh) để có thể lên đến mặt trăng. Rất nhiều..


Leave a Reply

Your email address will not be published.