700 viên liên tục làm tan chảy nòng súng

Spread the love

700 viên liên tục làm tan chảy nòng súng.Đây chính là cách người ta thử độ bền của một khẩu súng và giới hạn chịu đựng của nó.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *