Sự khác biệt giữa bất bình đẳng, bình đẳng, công bằng và công lý là gì?

Spread the love

Sự khác biệt giữa bất bình đẳng, bình đẳng, công bằng và công lý là gì? Tôi nghĩ những bức ảnh này mô tả nó rất đẹp …

https://www.linkedin.com/in/lauren-jauncey-gaicd-2911637
What is the difference between inequality, equality, equity and justice? I think these pics describe it beautifully…


Leave a Reply

Your email address will not be published.